תנאי השימוש

1.              מבוא

1.1.        אתר האינטרנט www.4Deal.co.il(להלן: "האתר") הנו אתר  המשמש מכירה חברתית. באתר ניתן למצוא, בין היתר, שוברי מבצע למוצרים ו/או שירותים מעסקים שונים הפועלים בתחומי התרבות, הפנאי,מסעדנות,מוצרי צריכה ותחומים נוספים (להלן: "שירותי האתר").

1.2.        הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין פורדיל קניות חברתיות, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3.        גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4.        המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5.        האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

1.6          הגדרות:
1."גולשים"- כל אדם המבצע פעילות באתר, כגון:הרשמה לרשימת תפוצה, צפייה בתוכן,רכישת שוברי מבצע ועוד.
2."ספקים"- העסקים אשר מציעים שירותים ו/או מוצרים  לקהל הגולשים באתר.
3."מוצרים"- המוצרים ו/או השירותים אותם יציעו הספקים למכירה לגולשים במסגרת האתר.

1.7  מנהלי האתר ומי מטעמה אינם מהווים מוכרים ו/או ספקים של המוצרים המוצעים למכירה באמצעות שוברי מבצע המוצעים באתר. המוצרים המוצעים למכירה מוצעים על ידי הספקים בלבד. מנהלי האתר מעמידים לרשות הספקים את האתר ככלי לפרסום ושיווק מוצריהם ו/או שירותיהם לגולשים. אין מנהלי האתר או מי מטעמם מהווים ספקים בשום מקרה ואינם אחראים על המוצרים הנמכרים במסגרת האתר.
1.8 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס בוודאי גם לנשים.

2.              תנאי שימוש

2.1.        לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2.        הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3.        הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.3.1.  גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבותBots או Crawlers.

2.3.2.  מניפולציה של כתובת ה-URLשל דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.3.3.  העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.3.4.  ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.4.        בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.4.1.  למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.4.2.  להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3.              חשבון משתמש

3.1.        בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

3.2.        לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.

3.3.        ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.3.1.  אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

3.3.2.  אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

3.4.        מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

3.5.        הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

3.5.1.  אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

3.5.2.  על הגולש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

3.5.3.  על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית(a-z) אחת.

3.5.4.  הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

3.6.        הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף2להסכם.

3.7.        מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.4.1להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

3.8.        הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5להסכם זה.

4.              אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1.        שירותי האתר ניתניםAs-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2.        באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3.        באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

5.              העדר אחריות למידע

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

6.              הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.

7.              העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

7.1.        פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

7.2.        חלק מהקישורים(Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

7.3.        יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URLאליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.

8.              העדר אחריות לפעולות גולשים

8.1.        במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 9להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

8.2.        מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

8.3.        במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

8.4.        מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

8.5.        מבלי לפגוע באמור בסעיף 8.4, 4באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

9.              העלאת תוכן גולשים

9.1.        הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

9.2.        הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

9.3.        בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף 2.4להסכם זה.

9.4.        הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

9.5.        מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

10.          הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל support@4deal.co.il.

11.          זכות יוצרים והרשאות שימוש

11.1.    זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

11.2.    על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:

11.2.1.                      השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב- Domainתחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.

11.2.2.                      השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.

"מטרת רווח" – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.

"אופן מסחרי" – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.

11.2.3.                      ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה -

11.2.3.1.                היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.

11.2.3.2.                יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.

12.          סימני מסחר

12.1.    סימני המסחר "פורדיל" ו- "4Deal" הנם סימני מסחר רשומים של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

12.2.    יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

13.          שינוי תנאים

13.1.    בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

13.1.1.                      לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.1.2.                      אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.2.    באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

13.3.    בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

14.            הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר:
14.1  התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. התמונות באתר סופקו על ידי הספק/ים  וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר ו/או השירות בפועל.
14.2  מנהלי האתר או מי מטעם אינם מפקחים על נכונות המידע ועל שינויים שעלולים להתרחש מעת לעת. האחריות הבלעדית למידע המוצג באתר הינה כולה על הספקים לרבות תאור ומחיר המוצר לפני ההנחה.
14.3  מנהלי האתר ממליצים לגולשים לבדוק את מחיר המוצר המוצע וכן את מחיר השוק עבור מוצרים דומים טרם ביצוע רכישה באתר.
14.4  אין מנהלי האתר או מי מטעמם אחראים על מידע המסופק באתרים אחרים המקושרים לאתר בצורה של קישור ישיר או עקיף ובכלל זה למידע המתפרסם בהם, המתעדכן בהם או כל פרט אחר המופיע בהם והקשור עמם. כמו כן מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק שיגרם, בין בצורה ישירה ובין בצורה עקיפה לגולשים כתוצאה משימוש שעשו במידע המופיע באתרים הקשורים לאתר.

 

15.          מכירות באתר:
15.1  רשאי להשתתף גולש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני ברשת פעיל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
15.2  קיומה של מכירה עשוי להיות מותנה במינימום של לקוחות שירכשו אותה והכל כפי שיפורסם באתר. במקרה שבו מכירה לא תגיע למינימום לקוחות הנדרש, יהיו מנהלי האתר רשאים לבטל העסקה והלקוחות אשר נרשמו לא יחויבו בגינה. במקרה של ביטול מכירה כאמור לא תהיה למי מהלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא.
15.3 כל מכירה באתר מוצגת לזמן קצוב. זמן העסקה עלול להשתנות מעת לעת וזאת על פי שיקול דעת החברה ו/או ספק המוצר ו/או שירות.
הבהרה:עסקאות ניתנות להארכה לזמן בלתי מוגבל על פי שיקול דעת החברה ובהסכמת הספק.
 15.4 לכל מוצר ו/או שירות  שימכר באתר יופיע תיאור המוצר, מחיר המחירון שלו ומחיר המבצע. מידע זה מסופק ע"י הספקים והוא באחריותם הבלעדי של הספקים.
 15.5
מחיר המוצר ו/או השירות הינו המחיר המוצע על ידי הספקים. מחירים אלה אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בשוק ובאחריות הגולשים לבדוק את גובהו של מחיר זה ביחס לקיים בשוק.
 15.6
ביצוע רכישה תחשב מהרגע שהוכנסו פרטי ההרשמה ופרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות וכן אישור קריאת תקנון זה.
.7
15 מנהלי האתר או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים:
התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מנהלי האתר או מי מטעמם את המשך המכירה או ביצועה או הוצאתה לפועל. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני. מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי לא ישאו מנהלי האתר או מי מטעמם או הספקים באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.

 

 

16.            אספקת המוצרים המוצעים למכירה באתר:
16.1 אספקת המוצרים המוצעים במכירה תתבצע כפי שיתואר בתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
16.2 אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים או מי מטעמם ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר  וכפי שמתואר בתקנון זה.

17.            ביטולי עסקה:
17.1 ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
17.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם) ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות.
17.3 ביטול העסקה באתר יעשה באמצעות הדואר ובדואר אלקטרוני  ויכלול את פרטי  הגולש כולל ת.ז. ואת פרטי הרכישה.
17.4  זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
       17.4.1  לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
      17.4.2  לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
      17.4.3  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
      17.4.4  טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
17.5  באשר לדמי ביטול - בעסקת מכר מרחוק במידה והצרכן פשוט החליט כי -ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.
17.6  דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי הספקים או על ידי מנהלי האתר או מי מטעמם. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן הספק והן מנהלי האתר או מי מטעמם יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
17.7  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, לא יחוייב הגולש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל הספק, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור.
17.8 במקרה של ביטול עסקה מעבר ל-14 יום (ביטל של עסקה מעבר ל-14 יום הקבועים בחוק מתאפשר במקרים מיוחדים על פי שיקול דעת חברת "פורדיל קניות חברתיות - מפעילת אתר 4deal.co.il.co.il) הקבועים בחוק החברה תגבה דמי ביטול בסך 25% מערך העסקה.

 

18.           אחריות האתר: 
 18.1 מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מהווים ספקים בשום צורה שהיא באתר ובכלל זה, מנהלי האתר או מי מטעמם אינם מייבאים, מייצרים, משווקים, מוכרים או מספקים את המוצרים אשר יוצעו באתר ועל כן אינה נושאת בין במישרין או בין בעקיפין באחריות כלשהי כלפי המוצרים, ובכלל זה כלפי טיבם, תקינותם, התאמתם לצרכים ספציפיים של הגולשים ו/או מפרטם הטכני.
18.2 המוצרים המוצגים באתר הינם באחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מנהלי האתר או מי מטעמם לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
18.3 מנהלי האתר או מי מטעמם מתחייבים לעשות ככל שביכולתם כדי לשמור על פעילותו השוטפת והתקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
18.4 מנהלי האתר או מי מטעמם לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הספקים או כל גורם אחר שאינו בשליטה מלאה של מנהלי האתר או מי מטעמם.
18.5 במידה ויש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות האתר (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ויימצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים:
    18.5.1 מנהלי האתר  אינם  אחראים  לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה.
    18.5.2 למנהלי האתר אין אפשרות לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד.
   18.5.3 מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מאתר זה.
   18.5.4 מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל.
18.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראיים בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

19.          הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

20.          שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

21.          ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 

 

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון, עו"ד ©2010

PClaw - דיני אינטרנט